วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553

นวัตกรรมการศึกษา (Educational lnnovation)

นวัตกรรมการศึกษา (Educational lnnovation) คือ แนวคิด ระบบ กระบวนการ วิธีการ กฎ ระเบียบ ทฤษฎี แนวปฏิบัติ และ สิ่งประดิษฐที่พัฒนาขึ้นใหม่เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

นวัตกรรมการศึกษา จึงเป็นการสร้างสรรค์ผลงานทางการศึกษารูปแบบใหม่ๆ ของโรงเรียนซึ่งไม่เหมือนใคร และยังไม่มีใครทำมาก่อน หรืออาจเป็นการนำสิ่งที่มีอยู่แล้วมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตามความต้องการของโรงเรียน ท้องถิ่น และชุมชน

อะไร คือ นวัตกรรมการศึกษา ? สิ่งที่เป็นนวัตกรรม คือ สื่อการเรียนรู้ของผู้สอน

ลักษณะที่เป็นนวัตกรรม
1. สื่อสิ่งพิมพ์
- มีแผนการจัดการเรียนรู้แนวใหม่
- เขียนเรียนเรียงหนังสือเรียนใหม่
- เขียนเรียนเรียงคู่มือการจัดการเรียนใหม่
- จัดทำสื่อการเรียนรู้ประเภทสิ่งพิมพ์ใหม่ ๆ ฯลฯ
2. สื่อเทคโนโลยี
- ศึกษาค้นคว้า จัดทำ
- จัดทำสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรูปแบบใหม่ ๆ
3. สื่ออื่น ๆ
- แหล่งการเรียนรู้ สื่อบุคคล สื่อภาพชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ประเภทของนวัตกรรมทางการศึกษา ตามเนื้องาน...
นวัตกรรมที่นำมาใช้ทั้งที่ผ่านมาแล้วและที่จะมีในอนาคตมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับการประยุกต์ใช้นวัตกรรมในด้านต่างๆ ในที่นี้จะขอกล่าวคือ นวัตกรรม 6 ประเภท คือ
1. นวัตกรรมด้านระบบการศึกษา เช่น การศึกษารายบุคคล ระบบการสอนทางไกล การสอนระบบเปิด การศึกษานอกระบบโรงเรียน
2. นวัตกรรมด้านหลักสูตร เช่น หลักสูตรแบบบูรณาการ หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง หลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่
3. นวัตกรรมด้านการเรียนการสอน เช่น การสอนเป็นคณะ ชุดการสอน บทเรียนโปรแกรม ศูนย์การเรียน การเรียนด้วยตนเอง การสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การสอนแบบ คอนสทรัคทิวิสซึ่ม การสอนแบบคอล์แลปบอราทอรี่ (ร่วมมือกัน)
4. นวัตกรรมด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีทางการศึกษา เช่น สไลด์ วีดิทัศน์ วิทยุ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) การสอนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือ อินเทอร์เน็ต (Web-based Instruction)หรือ e-Learning
5. นวัตกรรมด้านการประเมินผล เช่น การวัดผลแบบอิงกลุ่ม อิงเกณฑ์ การวัดผล ก่อนเรียน การวัดผลหลังเรียน การวิเคราะห์ ข้อสอบ
6. นวัตกรรมด้านการบริหารการศึกษา การใช้ทฤษฎีบริหารจัดการ การใช้คอมพิวเตอร์จัดเก็บข้อมูล ฯลฯ

ประโยชน์ของนวัตกรรมทางการศึกษา
การนำนวัตกรรมทางการศึกษาไปใช้จัดการเรียนการสอน นอกจากจะส่งผลให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ของรายวิชาแล้ว ยังมีประโยชน์ดังนี้
1. ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้เร็วขึ้น
2. ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนเป็นรูปธรรม
3. ช่วยให้บรรยากาศการเรียนรู้ สนุกสนาน
4. ช่วยให้บทเรียนน่าสนใจ
5. ช่วยลดเวลาในการสอน
6. ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย

จากบทความ มารู้จักนวัตกรรมการศึกษา ของ ศน.สุภาพ กุประดิษฐ์

1 ความคิดเห็น:

  1. เริ่มเข้างานวิชาการแล้วซิ ทางนี้เกริ่นๆเป็นบทความสร้างกำลังใจไปพลางๆก่อนแล้วกัน

    ตอบลบ