วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

อ่านไม่ถึงนาที แต่อาจได้อะไรดีๆ ทั้งชีวิต

.........ท่านพุทธทาสกล่าวว่า ..........

หน้านอก บอกความงาม

หน้าใน บอกความดี

หน้าที่ บอกความสามารถ

หน้านอก แต่งให้พอดี

หน้าในและหน้าที่ แต่งให้มาก ๆ

1 ความคิดเห็น: